Đế_Huyết

Nhật Ký Tấn Cấp Của Đế_Huyết

Luyện Khí Tầng Ba
Luyện Khí Tầng Hai
Luyện Khí Tầng Một
Phàm Nhân