Những Truyện Phụ Trách Bởi ÁmHỏaMaĐế

Truyện Mới Nhất Phụ Trách Bởi ÁmHỏaMaĐế
Hắc Ám Vương Giả (Dịch)
Sủng Thú Siêu Thần (Bản Dịch)
Vạn Cổ Đệ Nhất Đế (Dịch)
Hoàn Thành
Cửu U Thiên Đế (Bản Dịch)